• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Sponzoring

Tento rok sme podporili:

Plamienok n.o., Neinvestičný fond za rozvoj urológie, Rescue team Slovakia, Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO1, Atletický klub ZŤS Martin, Nezisková organizácia Srdcom k srdcu, R.C.T.Martin, Spoločnosť priateľov deti z detských domovov, Centrum nepočujúcich ANEPS.

Škola mladých záchranárov

Viena International sa stala partnerom vzdelávacej aplikácie "MLADÝ ZÁCHRANÁR", ktorú zastrešuje občianske združenie Rescue team. Aplikácia sa dostala ako jedna z priorít do Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR v oblasti prevencie úrazov a násilia u detí a dorastu.

Knižka Mladý záchranár I. - je metodika dopravnej výchovy a rizík železníc, určená pre 1. st. základných škôl. Knižku kladne ohodnotil Štátny pedagogický ústav v Bratislave a od minulého roka sa distribuuje do základných škôl. Za rok 2007 a 2008 bolo spolu vydaných 26 000 kusov pod názvom BCPáčik.

Rescue team iniciuje vznik preventívneho vzdelávacieho predmetu pre základné a stredné školy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a pripravuje druhý ročník celoslovenskej odbornej konferencie Národná prevencia úrazov a násilia u detí a dorastu.

MHC Martin

Viena International aj sezóne 2008/2009 uzavrela sponzorské partnerstvo s martinským extraligovým hokejovým klubom.

„Viena International sa už dlhšie venuje podpore martinského hokeja. Mimo seniorského tímu sme dlhodobo podporovali aj mládežnícky hokej, ktorý v období 5 – 6 rokov dozadu dosahoval veľmi dobré výsledky. Hokej dokáže spojiť Martinčanov, aj my preto chceme zostať súčasťou utužovania martinského lokálpatriotizmu,“ povedal Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International, na margo spolupráce s martinským hokejovým klubom.

Slovenské komorné divadlo Martin

Viena International už tretiu sezónu spolupracuje s Martinským komorným divadlom. V rámci spolupráce podporila aj 4. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia, ktorý sa konal 20. – 29. júna 2008.

Je to nesúťažný festival, jediný prezentujúci aktuálnu tvorbu profesionálnych divadiel na Slovensku. Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť záujem širokej verejnosti a médií o slovenské umenie a kultúru, poskytnúť návštevníkom festivalu nový divadelný a kultúrny zážitok a predovšetkým oživiť kultúrny a intelektuálny život v Martine.

„Snaha o skvalitnenie života našich zamestnancov a občanov nášho mesta je dôvodom, prečo podporujeme takéto podujatia. Zároveň sme podporili aj aktivity mesta Martin v súťaži o Európske mesto kultúry,“ povedal Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International.

Žilinská univerzita

Významným prínosom pre Vienu International je podpora výchovy kvalifikovaných pracovníkov – špecialistov, ktorí po vyškolení zostávajú v spoločnosti a podieľajú sa na zdokonaľovaní firemného know-how. V roku 2007 spoločnosť začala spolupracovať so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. V univerzitných priestoroch na Katedre technologického inžinierstva pomohla zriadiť špecializovanú učebňu, ktorej súčasťou sú dva lisovacie nástroje – postupový kombinovaný a ohýbací – aj s výkresovou dokumentáciou, na ktorých vyučujúci majú možnosť demonštrovať názorné ukážky priamo na prednáške. Ďalej sa spolupodieľa na vydávaní odborných vysokoškolských učebníc pre strojárov. Naposledy to bola učebnica pod názvom Tvárniace nástroje. Špecialisti z Viena International pravidelne na fakulte realizujú prednášky a odborné semináre.

Spojená škola, Martin

V snahe podporovať výchovu kvalifikovaných pracovníkov a zatraktívniť tak strojársku profesiu Viena International spolupracuje so Spojenou školou v Martine (predtým SOU strojárske v Martine) už od roku 2000 formou materiálno-technickej a finančnej podpory. „Spolupracovať sme začali v čase, kedy slovenské strojárstvo prechádzalo krízovým obdobím a rapídne klesal záujem žiakov o strojársku profesiu. Sme radi, že aktivity našej spoločnosti pozitívne vníma nielen Spojená škola v Martine, ale aj samotní občania v regióne Turca, ktorí nachádzajú pracovné príležitosti a perspektívu priamo v regióne a nemusia odchádzať do zahraničia,“ hovorí Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International.

Spolupráca so Spojenou školou v Martine bola ocenená nadáciou Pontis. Viena International získala ocenenie Via Bona Slovakia 2007 za filantropiu pre spoločensky zodpovedné firmy a podnikateľov, v kategórii Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne.

„Viena International sme na toto ocenenie navrhli preto, lebo novovytvoreným pracoviskom v našej škole zatraktívnila strojárske odbory, umožnením odbornej praxe priamo v závode skvalitnila vzdelávací proces žiakov 3. a 4. ročníkov a vyškolením učiteľov a majstrov pomohla skvalitniť pedagogický proces. Súhrnom týchto aktivít pomohla spoločnosť Viena International prispôsobiť obsah vzdelávania k podmienkam miestneho pracovného trhu. Sme radi, že naša nominácia nakoniec vyústila do získania tohto prestížneho ocenenia,“ povedal Jozef Zanovit, riaditeľ Spojenej školy v Martine.

Úsmev ako dar

Viena International je partnerom Spoločnosti priateľov detských domovov Úsmev ako dar, ktorá pripravuje a realizuje projekty pre deti z detských domovov. Cieľom podujatí je neustále upriamovať pozornosť širokej verejnosti na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v náhradnej starostlivosti bez ohľadu na jej formu (internátnu, rodinnú, profesionálnu...). Mottom spoločnosti je: „Aby každé dieťa malo rodinu“.

Na jar tohto roku Viena International podporila Najmilší koncert roka v regióne Turca, ktorý každoročne organizuje spoločnosť Úsmev ako dar. Najmilší koncert roka je prehliadkou tvorivosti detí z detských domovov a za posledné roky aj detí z náhradných rodín. Deti majú priestor na prezentáciu v rôznych kategóriách, ako je spev, tanec, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec.

Prostredníctvom prehliadky sa deti učia vo svojich vystúpeniach vyjadrovať samých seba, svoje potreby, túžby, pocity, myšlienky a názory. Zároveň je snahou, aby deti nechápali svoje vystúpenia iba ako predvádzanie sa pred verejnosťou, ale aby sa výraznejšie podieľali na rozhodnutí a príprave obsahu a formy svojich vystúpení.