• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Viena International má nový certifikát

Martinskí strojári zlepšili integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Strojárska spoločnosť Viena International sa stala držiteľom certifikátu ISO/TS 16949:2002, ktorý je nadstavbou základnej normy ISO 9001:2000 na systém manažérstva kvality v oblasti výroby a montáže lisovaných dielov z plechu a je v poradí už štvrtým certifikátom v oblasti riadenia kvality. Systém manažmentu kvality podľa ISO/TS 16949:2002 vytvára s už zavedenými systémami kvality – environmentálnym manažérskym systémom ISO 14001:2004 a systémom manažérstva bezpečnosti práce OHSAS 18001:2002 vzájomne zviazaný integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Viena International bola podrobená certifikačnému auditu certifikačnou organizáciou TÜV NORD CERT GmbH, ktorý preukázal pripravenosť aplikovaného systému manažmentu kvality a získala certifikát ISO/TS 16949:2002 s platnosťou od januára 2009. Certifikácia podľa tejto technickej špecifikácie sa vzťahuje na organizácie, ktoré zabezpečujú sériovú výrobu náhradných dielov v automobilovom priemysle.

Výrobcovia z automobilového priemyslu sú zaviazaní, aby od svojich dodávateľov povinne požadovali certifikáciu podľa ISO/TS. „Všetky požiadavky sú orientované tak, aby výrobca – dodávateľ aktívne ovplyvňoval svoje procesy a výrobky, bol pripravený splniť očakávania zákazníkov na nulovú chybovosť výrobkov a stopercentnú výkonovú spoľahlivosť dodávok. Neoddeliteľnou súčasťou je dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť výrobku, pracovísk a monitorovanie obsahu škodlivých látok kvôli vznikajúcim záťažiam na životné prostredie,“ hovorí k certifikácii Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International.

„Certifikácia ISO/TS 16949:2002 nám umožní zapojiť sa plnohodnotne do dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel, zlepšiť a ďalej rozvíjať kvalitu procesov v spoločnosti. Aplikovať spoločné a konzistentné medzinárodné požiadavky systému kvality pre automobilový priemysel, získať dôveru v globálnu kvalitu výrobkov našej spoločnosti, zaručiť konzistentnosť splnenia požiadaviek zákazníkov a tiež zavádzať procesne orientované audity zamerané na spokojnosť zákazníka,“ vymenúva výhody plynúce z certifikácie E. Šustr.

ISO/TS 16949:2002 vypracovala medzinárodná pracovná skupina pre odvetvie automobilového priemyslu IATF - International Automotive Task Force, ktorá združuje výrobcov vozidiel a národné obchodné organizácie, tak aby bol k dispozícii jednotný, zlúčený, celosvetovo platný súbor zvláštnych požiadaviek na organizácie zaisťujúce sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov v automobilovom priemysle a asociácia japonských automobilových výrobcov JAMA – Japan Automotive Manufacturers Association.

Udržanie certifikátu podlieha kontrolným a recertifikačným auditom vykonávaných certifikačnou organizáciou, ktorá certifikát udelila. Platnosť je možné predĺžiť iba po opätovnom úspešnom potvrdení splnenia všetkých podmienok na daný systém manažmentu kvality.