• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Základné obchodné podmienky

Všeobecné pravidlá a podmienky nákupu

1. Definícia

Pre podmienky nákupu sa definujú nasledovné pojmy:

„Kupujúci“ je Viena International, s. r. o., Kračiny 2, SK – 03601 Martin
„Predávajúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Kupujúcim na základe adresnej Objednávky na dodávku Tovaru.
„Tovar“ znamená produkty alebo služby požadované v Objednávke.
„Objednávka“ znamená vo Viena International s.r.o. oficiálne schválený, písomný, adresný návrh Kúpnej zmluvy na Tovar (y), ktoré majú byť dodané od Predávajúceho.

2. Potvrdenie objednávky

Objednávkou sa rozumie formalizovaný záujem Kupujúceho kúpiť Tovar od Predávajúceho a povinnosť Predávajúceho v zmysle Pravidiel a podmienok nákupu potvrdiť Objednávku.

Pre začiatok záväzkového vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim je rozhodujúci deň potvrdenia Objednávky písomnou formou, a to max. do 2 (dvoch) nasledovných pracovných dní od doručenia Objednávky.

Akékoľvek zmena podmienok alebo pravidiel (vrátane cien a dodacích podmienok) zo strany Predávajúceho je možná výlučne iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu od Kupujúceho.

3. Pred prebierka

Pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu musí Predávajúci verifikovať a validovať dosiahnuté technické riešenie a dodávanú technickú dokumentáciu na zaručenie zhodnosti objednaného Tovaru voči požiadavkám Kupujúceho zahrnutých v Objednávke.

Kupujúci si vyhradzuje právo zúčastniť sa na takýchto preverovaniach a postúpenia overených atestov alebo správ zo skúšok od Predávajúceho..

Predávajúci je povinný to Kupujúcemu na jeho požiadanie umožniť a dodať Kupujúcemu požadované atesty alebo správy.

Kupujúci môže byť po dohode uvedený v záznamoch testovania ako zúčastnená strana.

Takisto sa môže zúčastňovať aj na inšpekcii Tovaru počas jeho výroby, na čo mu musí Predávajúci poskytnúť všetky potrebnú spoluúčasť a súhlas.

V prípade, že výsledky inšpekcie alebo testovania preukážu Kupujúcemu možnosť vzniku oprávnenej pochybnosti o dokončení výroby Tovaru v rozpore s Objednávkou, Kupujúci požiada Predávajúceho o okamžitú informáciu o zavedených nápravných opatreniach a určí Predávajúcemu termíny, dokedy musia byť zistené Závady odstránené.

4. Dodávka

Tovary musia byť doručené Predávajúcim v mieste a čase spôsobom definovaným v Objednávke, vhodne balené a chránené spôsobmi zaručujúcimi ich doručenie v požadovanom množstve, kvalite a sortimente podľa Objednávky Kupujúceho.

Dodací list musí byť doručený Kupujúcemu súčasne s dodávkou Tovaru.

Ak Tovar alebo jeho časť nebude dodaný v čase definovanom v Objednávke, alebo jej predĺžen

om čase odsúhlasenom Kupujúcim, Kupujúci má nárok jednostranne odstúpiť od objednávky a žiadať náhradu vzniknutých škôd od Predávajúceho.

To isté platí ak už skôr dodaný Tovar ku Kupujúcemu nemôže byť z dôvodu oneskorenia dodávky častí nutných k jeho dokončeniu efektívne komerčne využitý vzhľadom k jeho zamýšľanému použitiu.

V takomto prípade vráti Kupujúci takto dodaný Tovar Predávajúcemu.

5. Doprava

Všetky Tovary budú doručené na základe dodacej podmienky DDU do Viena International, s. r. o., Kračiny 2, Martin, s výnimkou osobitných prípadov, špeciálne definovaných v Objednávke a po vzájomnej predchádzajúcej písomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

6. Množstvo

Predávajúci je povinný dodať presné množstvo podľa Objednávky

Zmena dodaného množstva je možná jedine na základe vyrozumenia a písomného súhlasu Kupujúceho.

7. Balenie

Všetky balenia sú nevratné a tvoria súčasť dodávky , pokiaľ sa na inom spôsobe nedohodnú Predávajúci a Kupujúci písomnou formou.

8. Zamietnutie

Kupujúci môže písomne odmietnuť prevzatie objednaného Tovaru Predávajúcemu, ak ten nedodrží záväzok podľa ustanovenia 3 týchto podmienok.
Taktiež môže Kupujúci vrátiť Tovar Predávajúcemu, ak po doručení Tovaru od Predávajúceho bola zistená nezhoda s požiadavkami Kupujúceho uvedenými v podmienkach Objednávky.

Takto zistený Tovar bude vrátený Predávajúcemu na jeho riziko a náklady.

9. Zmeny

Kupujúci musí písomne požiadať o akúkoľvek zmenu pôvodných požiadaviek v Objednávke.

Po písomnom odsúhlasení zmien v Objednávke je Predávajúci povinný uskutočniť Kupujúcim požadované zmeny podľa Všeobecných podmienok pre nákup.

10. Záruka

Predávajúci ručí, že Tovar bude dodaný Kupujúcemu bez viditeľných chýb a závad, v požadovanom vzhľade, prevedení a z požadovaného materiálu.

Predávajúci je zodpovedný za všetky porušenia z takejto záruky do obdobia 12 mesiacov od potvrdeného termínu ukončenia prebierky Tovaru.

Na Tovar, ktorý nemá požadovaný vzhľad, akosť, prevedenie alebo chybu materiálu, musí Kupujúci uplatniť Reklamáciu v písomnej podobe s popisom vád a návrhom na uspokojenie jeho oprávnených nárokov.

Predávajúci musí okamžite nahradiť alebo opraviť dodaný reklamovaný Tovar na svoje náklady.

Ak nedôjde k náhradnému plneniu alebo oprave Tovaru zo strany Predávajúceho v stanovenom čase, je Kupujúci oprávnený reklamovaný Tovar opraviť alebo nakúpiť u iného dodávateľa na náklady Predávajúceho, pričom hodnota neprekročí dohodnutú cenu medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Táto záruka musí byť bez poškodenia ostatných práv a zákonných nárokov Kupujúceho v plnom rozsahu.

11. Ukončenie

Plnenie Objednávky môže byť ukončené úplne po oficiálnej úspešnej prebierke dodaného Tovaru Kupujúcim

Čiastočne ukončenie plnenia Objednávky zo strany Predávajúceho môže byť uskutočnené jedine na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

V takomto prípade Predávajúci bude mať nárok na vyplatenie jedine len tých oprávnených nákladov, ktoré mu vznikli do doby odsúhlaseného čiastočného ukončenia Objednávky.

12. Cena

Predávajúci ponúkne také ceny, a Kupujúci ich zaplatí v dohodnutých termínoch, ktoré neprevyšujú bežné ceny účtované iným svojim zákazníkom u zrovnateľných Tovarov alebo v podstate podobných Tovaru ako nakupuje Kupujúci, s prípadným ohľadom na jeho osobitne dohodnuté obchodné podmienky.

Predávajúci bezodkladne preplatí akúkoľvek sumu, ktorú Kupujúci zaplatí navyše v porovnaní s cenou, ktorú by za obdobný Tovar zaplatil iný zákazník, tak ako je určené podľa tejto podmienky.

13. Úhrada

Kupujúci plne uhradí Predávajúcemu platby za všetky faktúry v termíne do 60 dní netto od konca mesiaca, kedy došlo k úspešnej prebierke Tovaru a prijatiu faktúry Kupujúcim, alebo do 14 dní s 3 % skontom odpočítateľným pri úhrade faktúry, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

Výber z uvedených splatností je na strane Kupujúceho.

Každá faktúra sa bude vzťahovať vždy len na jednu objednávku a bude rozpísaná na jednotlivé položky.

Všetky náklady spojené s vystavením a zaslaním dokladov na zaistenie úhrady idú na ťarchu Predávajúceho.

14. Schémy, vzory

Všetka technická dokumentácia, vzorky, formy a ostatné nástroje, ktoré dodá Kupujúci alebo pripraví alebo získa Predávajúci na výhradné náklady Kupujúceho, sú vlastníctvom Kupujúceho.

Predávajúci je povinný všetky takéto položky udržovať v dobrom stave, primerane opotrebovávať a zabezpečovať ich proti všetkým rizikám v čase jeho správy a po dokončení Objednávky ich vrátiť v zodpovedajúcom stave Kupujúcemu alebo v takom stave ako určí Kupujúci.

Ak Predávajúci poruší túto povinnosť, Kupujúci môže odmietnuť platbu za Tovar do času kým ich Predávajúci nevráti, alebo môže odmietnuť takú časť platby, ktorá by ich nahradila alebo ich opäť uviedla do zodpovedajúceho stavu, akokoľvek to bude nákladné.

Predávajúci nesmie použiť tieto položky a ani ich nesmie autorizovať, ani vedome dovoliť, aby tieto položky použila tretia strana v akejkoľvek inej spojitosti ako je dodávka Tovaru Kupujúcemu.

Výnimka z tohto pravidla je možná jedine na základe predchádzajúceho písomného schválenia Kupujúceho.

15. Zbytkový materiál

Ak Kupujúci na účel Objednávky vydá Predávajúcemu zbytkový materiál, takýto materiál je a zostáva vlastníctvom Kupujúceho.

Predávajúci udrží všetok takýto materiál v dobrom stave.

Predávajúci takýto materiál použije výlučne k účelom súvisiacim s Objednávkou.

Akýkoľvek zvyšný materiál bude prevedený na Kupujúceho.

Plytvanie takýmto materiálom, v dôsledku zlého zaobchádzania alebo nedbanlivosti zo strany Predávajúceho, bude nahradené z nákladov Predávajúceho.

16. Riziko

Obidve strany sa dohodli, že Kupujúci nadobúda vlastnické právo tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný po úspešnej prebierke v zmysle Objednávky.

Riziko straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru zostáva bremenom Predávajúceho až do času, kým Kupujúci písomne preberie tento Tovar v súlade s Objednávkou.

17. Vyššia moc

Ak sa dodávka zo strany Predávajúceho alebo prijatie dodávky zo strany Kupujúceho omešká alebo zamedzí, pretože výroba Tovaru alebo jeho prebratie zo strany Kupujúceho zvyčajným spôsobom bola alebo je zamedzená alebo zadržaná okolnosťami, ktoré sú mimo kontroly Predávajúceho, vrátane (ale bez obmedzenia) akejkoľvek formy intervencií vlády, štrajkov a výluky, ktoré sú relevantné k Objednávke, omeškania zo strany subdodávateľov (ale len v prípade, že takéto omeškania boli mimo kontroly subdodávateľov), takáto dodávka bude prerušená, a ak nebude môcť byť uskutočnená v primeranom čase po lehote splatnosti, takúto dodávku môže ktorákoľvek strana zrušiť listom, faxom alebo inak.

Ak má byť uskutočnená viac ako jedna dodávka v rámci Objednávky, nezrušené dodávky budú obnovené, hneď ako to okolnosti, ktoré zapríčinili omeškanie, dovolia, ak sa strany nedohodnú inak.

Obdobie, v ktorom sa uskutočnia dodávky, nebude predĺžené.

Kupujúci zaplatí Predávajúcemu také oprávnené náklady, ktoré Predávajúci vynaložil pred zrušením kontraktu.

18. Patenty

Predávajúci plne odškodní Kupujúceho voči všetkým nárokom, požiadavkám a nákladom, ktoré vzniknú z dôvodov akéhokoľvek porušenia alebo konštatovaného porušenia ktoréhokoľvek vlastníckeho práva, tým že neoprávnene použije alebo predá Tovar, a voči všetkým nákladom alebo škodám, ktoré si Kupujúci môže privodiť z akéhokoľvek porušenia, ktoré zaviní predávajúci tým, že použije projekt alebo dispozície, ktoré mu poskytne Kupujúci, alebo tým že použije Tovar, ktorý nepatrí Predávajúcemu.

V prípade pohľadávky alebo žaloby vedenej voči Kupujúcemu, ktorá vznikne z dôvodov vymenovaných v predchádzajúcom odstavci, Predávajúci ihneď ako bude upozornený o takejto pohľadávke alebo žalobe, na svoje vlastné náklady uskutoční jednania na urovnanie súdnej žaloby, ktorá môže vzniknúť.

Predávajúci musí 14 dní od takéhoto upozornenia písomne informovať Kupujúceho, či sa uskutoční alebo neuskutoční takéto vyjednávanie.

Kupujúci na žiadosť Predávajúceho poskytne všetku dostupnú pomoc za takýmto účelom a budú mu preplatené všetky náklady s týmto spojené, ak dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva v rámci plnenia Objednávky zo strany Predávajúceho..

Pre účely dokumentu Všeobecné pravidlá a podmienky nákupu, predstavujú Práva duševného vlastníctva všetky práva duševného priemyselného vlastníctva vrátane patentov bez obmedzenia, know-how, obchodných značiek (registrovaných alebo neregistrovaných), registrovaných projektov, funkčných modelov, žiadostí alebo práva na žiadosti o akékoľvek skôr uvedené práva na neregistrované projekty, autorské práva a databázové práva.

19. Postúpenie objednávky

Potvrdená objednávka je pre Predávajúceho záväzná a nepodstúpiteľná.

Predávajúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho túto objednávku ani žiadnu jej časť vynímajúc nepodstúpi žiadnej tretej osobe.

Tento povinnosť sa nevzťahuje na právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú spoločníkmi Predávajúceho.

20. Odoprenie úhrady

Ak Predávajúci odstúpi od niektorých podmienok tohto dokumentu alebo na Predávajúceho bude vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie, alebo vstúpi do likvidácie, alebo osoba zastupujúca veriteľa získa plnú moc nad celou alebo istou časťou majetku alebo pohľadávok Predávajúceho, Kupujúci môže bezodkladne odvolať Objednávku písomným oznámením, a to bez akejkoľvek náhrady škôd, resp. inej ujmy, v prospech Predávajúceho zo strany Kupujúceho, ktorá by na základe všeobecných obchodných podmienok tejto zmluvy mohla vzniknúť alebo vznikne.

21. Náhrada škody

Predávajúci nahradí Kupujúcemu všetky škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú zavinením Predávajúceho, jeho zamestnancami alebo zástupcami.

22. Dôverné informácie

Všetky informácie obsiahnuté v technických výkresoch, postupoch, špecifikáciách, vzorkách, plánoch a návodoch, ktoré Kupujúci dodá a oznámi Predávajúcemu alebo ich Predávajúci získa na náklady Kupujúceho, sú dôverné a utajované a môžu byť použité Predávajúcim len v spojitosti s Objednávkou a nesmie ich poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho tretej strane.

Predávajúci musí vrátiť Kupujúcemu po ukončení alebo vypovedaní Objednávky všetky takéto zapožičané informatívne materiály.

Škody vzniknuté Kupujúcemu, vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti, oprávňujú Kupujúceho k náhradám v plnom rozsahu zo strany Predávajúceho.

23. Zdravie a bezpečnosť

Podstatnou podmienkou Objednávky je, že budú dodržané požiadavky všetkých určených technických špecifikácii a výrobných noriem, ktoré sú uvedené priamo v Objednávke, alebo sú jej súčasťou, požiadavky nešpecifikované Zákazníkom, ale nevyhnutné na osobitné alebo zamýšľané používanie, ak sú známe, požiadavky predpisov a legislatívne požiadavky týkajúce sa produktu.

Akékoľvek dodané alebo inštalované látky, stroje, tovar alebo zariadenie budú inštalované podľa podmienok Objednávky a takýto Tovar musí plne zohľadňovať požiadavku neohrozenia zdravia pri ich používaní už pri formulácii podmienok pre používanie, vývoj, konštrukciu, výrobu a byť zabalený bezpečne bez možnosti ohroziť zdravie .

Na zabezpečenie bezpečnosti a neškodnosti Tovaru, ktorý môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie, či už pri používaní, alebo v inej situácii, je Predávajúci povinný umiestniť osobitne na každej jednotlivej položke a tiež na akomkoľvek kontajneri, ktorý bude takéto položky obsahovať, viditeľné označenia alebo iné varovania s označením druhu nebezpečenstva.

Ak bude Predávajúci vykonávať akékoľvek práce alebo servis v prevádzkových priestoroch Kupujúceho, Predávajúci musí postupovať tak, aby zabezpečil, že tieto prevádzkové priestory (pod jeho dozorom) a všetky práce budú po celý čas bezpečné a neohrozia zdravie jeho vlastných zamestnancov ani iných osôb.

24. Rozhodcovský súd

Všetky dojednania, objednávky a zmluvy sa posudzujú a riadia slovenským právnym poriadkom.

Účastníci deklarujú, že všetky spory budú riešiť zásadne dohodou a v prípade , ak nedôjde k dohode, ako príslušný rozhodujúci orgán určujú rozhodcovský súd pri Českej agrárnej a priemyselnej komore.

Základné obchodné podmienky (PDF)